Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.


Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

Informujte nás o reklamácii e-mailom.
Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu (balíky na dobierku nebudú akceptované).
Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní:

Kupujúci má podľa §53 ods. 6 zák. č. 40/1964 Zb. (Obč. Zák.), Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.